Tel
03-699-4427
Address
Burla 52 St', Ramat Aviv
Location: Kfar Saba
Developer: Chabas Group
 
Architect: Moshe Zur
Time: 1994

Further details of Rom Ha'ir Kefar Saba

Rom Ha'ir Kefar Saba